# یاد

بی کسی

ما روزهایمان پر تکرار بی کسی است                                        ما آن قبیله ایم که از یاد رفته ایم             
/ 1 نظر / 7 بازدید