دلم برای خودم تنگ می شود

اگر چه نزد شما تشنه سخن بودم

کسی که حرف دلش را نگفت من بودم

دلم برای خودم تنگ می شود، آری

همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم

نشد جواب بگیرم سلام هایم را

هر آنچه شیفته تر از پی شدن بودم

جگونه شرح دهم عمق خستگی ها را ؟

اشاره ای کنم انگار کوهکن بودم

                                                                                محمدعلی بهمنی

خیلی دلم گرفته خیلی . . .

دارم برای ترک خودم فکر می کنم

باید که رفت ! اسم مرا هم قلم زدند

حس مرا به کوچه ابهام میکشند

ماندن حقارتی است که برایم رقم زدند . . .

/ 0 نظر / 12 بازدید