نام گمشده

دلم را ورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

در اوراق نام زرد و پراکنده ی این کتاب قدیمی

به دنبال نامی که من . . .

من شعرهایم که من هست و من نیست

به دنبال نامی که تو . . .

توی آشنا - ناشناس تمام غزلها

به دنبال نامی که او . . .

به دنبال اویی که کو ؟

                                                                قیصر امین پور

/ 0 نظر / 18 بازدید